2.0 USFs turneringsreglement

Endringslogg og tidligere versjoner

USFs turneringsreglement gyldig f.o.m. 01.01.2018

 1. I USFs turneringer gjelder FIDEs spilleregler, med de tilleggsbestemmelser som er gitt i mesterskapsreglementene.
  .
 2. Forbundsstyret skal arbeide for et best mulig turneringstilbud til barn og ungdom i ulike aldersgrupper. Herunder skal USFs beste spillere gis sjansen til deltakelse i internasjonale turneringer og mesterskap for ungdom.
  .
 3. Bare registrerte, betalende medlemmer kan delta i USFs turneringer. For å kunne delta i USFs mesterskap, må en spiller være fast bosatt i landet ved mesterskapets start eller være registrert som norsk spiller hos FIDE (unntatt Jente-NM hvis det der er åpnet for utenlandsk deltakelse). Forbundsstyret kan gi dispensasjon for deltakelse av enkeltspillere eller lag, men disse kan ikke kåres som norgesmester eller gis medaljer dersom dette utdeles. For deltakelse i NM for skolelag må deltakere i tillegg ha status som elev av den skolen de representerer.Spillere må for å kunne representere USF i internasjonale turneringer, være registrert som norsk spiller hos FIDE
  .
 4. Tvister under USFs turneringer avgjøres av turneringslederen. Avgjørelsene kan i ettertid ankes til NSFs reglementsutvalg, som innstiller ovenfor forbundsstyret om utvalgets vedtak skal påvirke det aktuelle resultatet eller kun være et korrektiv i saken.
  .
 5. Det arrangeres hvert år
  a) Norgesmesterskap for Barne- og Ungdomsskolelag
  b) Norgesmesterskap for Ungdomslag (dvs. klubb/lokallag)
  c) Norgesmesterskap for Ungdom
  d) Norgesmesterskap for Jenter
  .
 6. Forbundsstyret vedtar til en hver tid reglementene for hvert av disse mesterskapene. Endringer i reglementene skal meldes kretsene snarest mulig. Arrangører av Norgesmesterskap betaler en NM-avgift som fastsettes av USFs forbundsstyre.
  .
 7. For hvert av mesterskapene gjelder følgende
  a) Arrangementet kan tildeles kretser eller lokallag.
  b) Søknadsfrist er første dagen i måneden før mesterskapet finner sted året i forveien. Hvis ingen har søkt om arrangementet ved fristens utløp, tildeles det første kvalifiserte søker.
  c) Hvis det seks måneder før mesterskapet skal avholdes fortsatt ikke har meldt seg noen kvalifisert søker, må forbundsstyret søke å finne en arrangør.
  d) For det enkelte mesterskap skal kretsene ha beskjed om tidspunktet innen ti uker på forhånd, og motta innbydelse minst seks uker på forhånd.
  e) Startavgiften skal godkjennes av USF. Arrangøren skal bestrebe seg på å skaffe rimelig innkvartering og bespisning til deltakere og ledere. Innbydelsen skal opplyse om reisemuligheter til og fra arrangementsstedet, og ved oppsett av spilleplan skal det tas hensyn til praktiske ankomst- og avreisetidspunkter.
  f) Den ansvarlige turneringslederen oppnevnes av forbundsstyret etter innstilling fra arrangøren.
  g) For sine lagmesterskap, slutter USF seg til NSFs reglement for lagkapteiner. Ut over dette, er det strengt forbudt for ledere som andre å gi deltakerne noen form for råd under spillet.
  h) Arrangøren plikter å sende komplette resultatlister til USF senest dagen etter mesterskapets avslutning. Innen en uke etter mesterskapets slutt, skal arrangøren ha innbetalt eventuelle avgifter til USF.
  i) USF skal sende komplette resultatlister til alle kretser innen to uker etter mesterskapets avslutning.
  j) Protest mot resultatlistene må sendes til USF innen tre uker etter mesterskapets slutt. Hvis ingen protester innkommer, er resultatene da endelige. Eventuelle protester behandles av forbundsstyret.
  .
 8. Totalt røykeforbud og forbud mot alle andre rusmidler, gjelder i samtlige av USFs turneringer.
  .
 9. For autorisasjonskrav til turneringsledere i sine mesterskap, følger USF bestemmelsene i NSF og USFs felles Dommerreglement. Det fremgår av dette at landskamper, andre internasjonale turneringer og NM for Ungdom skal ledes av en autorisert forbundsdommer. Øvrige mesterskap skal ledes av minimum autorisert kretsdommer.
  .
 10. Dette reglementet kan bare endres av USFs årsmøte med alminnelig flertall.

Endringslogg og tidligere versjoner:

Sist endret under USFs 40. årsmøte, søndag 30. april 2017.


Alle USFs lover og reglementer: