Mønsterlov for lokallag i USF

1. Formål

Klubben skal være et tilbud til sjakkinteresserte barn og ungdommer i/på …………………… Klubben skal utvikle medlemmenes interesse og forståelse for sjakk og tilby et godt miljø.

2. Tilknytning

Klubben er medlem i Ungdommens Sjakkforbund gjennom …………………………….Sjakkrets Ungdom. Klubben har kontakt og utveksling med andre lokallag både innen kretsen og utenfor. Medlemmene skal gis anledning til å delta i turneringer.

3. Medlemskap

Klubben er åpen for alle interesserte. Medlemskap er gyldig bare mot betalt kontingent. Alle medlemmer meldes inn fortløpende i Ungdommens Sjakkforbund, og i respektive krets .

Styret kan nekte medlemskap eller utelukke personer som en anser skader miljøet. Vedtak om utelukkelse kan appelleres til klubbens årsmøte.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen februar måned. Styret innkaller til årsmøtet senest 14 dager på forhånd.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding.
3. Årsregnskap.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Planer for året.
6. Forslag fra medlemmene.
7. Valg av styre bestående av leder, kasserer og sekretær. Styret velges for ett år.

På årsmøtet har alle medlemmene en stemme hver. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra lovendringer som må ha 2/3 flertall og vedtak om oppløsning som må ha 3/4 flertall.

5. Styret

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom årsmøtene. Styret kan oppnevne utvalg med spesielle ansvarsområder overfor styret. Lederen innkaller til styremøter og har spesielt ansvar for informasjon til medlemmene. Kassereren fører regnskapet og har ansvar for innkreving av kontingent og innmelding til USF.

6. Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene, dog minst fem medlemmer, krever det. Et ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum 14 dagers varsel, og kan behandle bare de saker som står oppført i innkallingen.


Alle USFs lover og reglementer: