1 Ungdommens Sjakkforbunds lover

Endringslogg og tidligere versjoner

Lover for Ungdommens Sjakkforbund

 1. Tilknytning
  Ungdommens Sjakkforbund (USF) er en egen sammenslutning av og for sjakkinteressert ungdom i Norge. USF er Norges Sjakkforbunds ungdomsorganisasjon og er derigjennom tilknyttet Nordisk Sjakkforbund og Verdenssjakkforbundet (FIDE). USF er og skal være partipolitisk uavhengig.
  .
 2. Formål
  USF har som formål å:

  • være et demokratisk organ for all sjakkinteressert ungdom
  • utvikle interessen og forståelsen for sjakk
  • engasjere seg i ungdomssaker
  • skape et godt og sosialt miljø for sine medlemmer.
   .
 3. Arbeidsfelt
  USF skal arbeide for å øke kjennskapet til, og interessen for sjakk ved å:

  • danne lokallag
  • arbeide for sjakk blant skoleelever og annen ungdom
  • rekruttere og utdanne ungdomsledere
  • produsere og stille tilgjengelig instruksjons- og informasjonsmateriell
  • arrangere landsomfattende turneringer, ungdomsleire og andre sentrale skole- og ungdomsaktiviteter
  • skape muligheter for ungdom å representere Norge i internasjonale sjakkturneringer
  • arbeide for et utvidet ungdomsarbeide i Norden og innen FIDE.
   .
 4. Struktur
  1. Den grunnleggende enhet er de lokale lag. Lokallag er enhver sammenslutning av ungdom der sjakk er den sentrale beskjeftigelse. Laget må bestå av minst seks medlemmer, og 2/3 av medlemmene må være under 25 år. Lokallagene vedtar selv sine lover og forordninger. Disse må ikke stå i strid med USFs lover. Lokallagene er tilsluttet forbundet gjennom kretssammenslutninger. Alle medlemmer i et lokallag skal meldes inn i krets og forbund.
  2. Kretsenes virkeområde fastsettes av forbundet. Valgte representanter fra de lag som hører inn under en krets, konstituerer årsmøtet, vedtar kretsens lover og velger kretsstyre. Kretsenes lover må ikke stå i strid med USFs lover. I de kretser hvor kretsens funksjon ikke er ivaretatt på vanlig måte, kan forbundet midlertidig tilsette en ungdomskonsu­lent for å holde arbeidet i gang.
   .
 5. Medlemskap
  1. En blir medlem ved å betale kontingent til lokallag, krets og forbund. En kan være medlem i flere lokallag, men må da velge hvilket lag en er hovedmedlem i, og en kan representere bare dette lokallaget i forbundets turneringer. Endring av hovedmedlemskap må meldes skriftlig til USF med kopi til den klubb hvor vedkommende tidligere var hovedmedlem, og meldingen må være mottatt av USF senest 4 uker før arrangementet der vedkommende skal representere sin nye klubb. På steder hvor USF ikke har lokallag kan direkte medlemskap tegnes gjennom kretsen.
  2. Støttemedlemmer kan alle bli ved å betale kontingent til krets og forbund, eventuelt også til et lokallag.
  3. Alle medlemmer som har fylt 12 år har lik rett til å virke inn på de vedtak og valg som gjøres innen USF, og lik rett til å bli valgt til tillitsverv. Bare medlemmer er valgbare.
  4. Alle medlemmer har plikt til å følge USFs lover.
   .
 6. Årsmelding og regnskap
  Lokallag og kretser skal årlig sende kopi av årsmelding/årsrapport og regnskap til USF innen en måned etter at årsmøtet er avholdt. Lokallag har samme plikt overfor sin krets.
  .
 7. Årsmøtet
  Årsmøtet er USFs høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juli måned. Forbundsstyret innkaller til årsmøtet senest tre måneder i forveien. Forslag som ønskes behandlet på møtet må være forbundsstyret i hende senest to måneder i forveien. Forslag til dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap, og budsjett med bud­sjettkommentarer sendes senest en måned før årsmøtet til alle kretser og lokallag. Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har stemmerett på årsmøtet.Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall repre­sentanter som er tilstede. Alle vedtak unntatt lovendringer (se § 18) fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som falt. Forslag som ikke står på dagsordenen, dog ikke lovendringsforslag, kan behandles dersom 2/3 av forsamlingen krever det.
  .
 8. Dagsorden
  Et ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:
  1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet.
  4. Årsberetning.
  5. Regnskap med revisjonsberetning.
  6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg.
  .
 9. Valg
  Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, seks medlemmer og tre varamedlemmer, to revisorer med personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og to medlemmer og ett varamedlem, disiplinærutvalg bestående av leder og to medlemmer, og ett medlem for to år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved valg av leder i forbundsstyret kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. Valget er da endelig, uansett stemmetall.Leder, varamedlemmer, revisorer og valgkomité velges for ett års funksjonstid. Styremedlemmer velges for to års funksjonstid. Tre styresmedmedlemmer er på valg hvert år.
  .
 10. Ekstraordinært årsmøte
  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av forbundsstyret. Det skal innkalles om fem kretser krever det. Møtet innkalles med minimum enn måneds varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle saker som står nevnt i innkallingen.
  .
 11. Forbundsstyret
  Forbundsstyret ivaretar USFs interesser og leder virksomheten til neste årsmøte. Styret konstituerer seg selv, og er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Styret er økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.
  .
 12. Kontingent
  Forbundskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for påfølgende kalenderår. Kretskontingenten fastsettes av kretsens årsmøte. USF krever inn krets- og forbundskontingent fra lokallagene. USF overfører kretskontingenten og sender kopi av innsendte medlemslister til kretsene.For kretser som ønsker det, for eksempel på grunn av offentlige støtteordninger, kan forbundsstyret godkjenne at kretsen selv tar ansvar for innbetaling av krets- og forbundskontingent.Forbundskontingenten og en særskilt kontingent for støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet og gjelder påfølgende kalenderår. Forbundets andel av kontingenten fra støttemedlemmer i de tre nordnorske kretsene skal hvert år tillegges grunnkapitalen i USFs reisefordelingsfond.
  .
 13. Utelukkelser
  Forbundet kan utelukke grupper eller enkeltpersoner som:

  • forsettlig bryter lover og reglement.
  • gjør seg skyldig i disiplinære forseelser.
   .
 14. Informasjon
  USF bør ha eget medlemsblad. Forbundsstyret, de lokale tillitsmenn og ledere har gjensidig informasjonsplikt.
  .
 15. Aktiviteter
  USF bør i løpet av perioden sørge for at følgende aktiviteter finner sted:

  • Norgesmesterskap i lagsjakk for barneskoler og ungdomsskoler.
  • Norgesmesterskap for ungdom individuelt, med klassedeling etter alder.
  • Sjakkleirer, regionale turneringer og lands­kamper.
  • Norgesmesterskap i sjakk for jenter.
  • Norgesmesterskap for ungdomslag (dvs. klubb/lokallag)
   Ingen kan delta i turneringer på krets- eller forbundsplan uten å være medlemmer.
   .
 16. Turneringsreglement
  Forbundsstyret utarbeider og reviderer reglementer for USFs turneringer. Eventuelle tvister under turneringene avgjøres av turneringsleder eller en tvistkomitè dersom en slik er oppnevnt for arrangementet. Avgjørelser kan etter avsluttet turnering ankes til reglementsutvalget som innhenter uttalelser fra de berørte parter. Reglementsutvalget innstiller overfor forbundet om utvalgets vedtak skal påvirke det aktuelle resultat eller kun være et korrektiv i saken. Straffeutmåling i disiplinærsaker avgjøres av forbundsstyret.
  .
 17. Æresbevisninger
  USFs hedersdiplom for flerårig innsats innen organisasjonen, på forbunds-, krets- eller lokalplan, kan utdeles etter beslutning i forbundsstyret. Innstilling skjer fra krets eller forbundsstyre. USFs hederstegn i gull for fortjenestefull innsats for norsk ungdomssjakk utdeles etter beslutning i forbundsstyret. For­slag om utnevnelse av æresmedlemmer i USF må tilstilles forbundsstyret. Hvis 2/3 av forbundsstyret anbefaler utnevnelsen, bringes forslaget inn for årsmøtet hvor utnevnelsen må skje med 2/3 flertall.
  .
 18. Lovendringer
  Endringer av disse lover kan bare skje på et ordinært landsmøte og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.
  .
 19. Oppløsning
  Forslag om oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på et ordinært årsmøte og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.Blir oppløsning vedtatt, tilfaller organisasjonens midler Norges Sjakkforbund. Midlene kan kun anvendes til fordel for sjakk blant ungdom i Norge.

Vedtatt av USFs årsmøte, sist endret på USFs 36. årsmøte i Oslo 14. april 2013


Endringslogg og tidligere versjoner:


Alle USFs lover og reglementer: