Politiattest

Innhenting av politiattester

Styret i Ungdommens Sjakkforbund vedtok 14. mars 2008 at at alle lokallag skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2011. Styret mener at en felles praksis best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Taushetsplikt

Lokallagets ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Når den styreoppnevnte og vararepresentanten oppnevnes av styret som ansvarlige for håndteringen av ordningen med politiattester, må det i protokollen fra styremøtet fremkomme at de er innforstått med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder.

Uavhengig av taushetsplikten har ansvarshavende imidlertid full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattester uten anmerkning eller som har unnlatt å innlevere politiattest. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte, som andre styredokumenter.

Forskrift om strafferegistrering § 20 lyder:
«Offentlig tjenestemann eller annen person som får kjennskap til opplysninger fra de registre som er omhandlet i denne forskrift, plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om de opplysninger han har fått kjennskap om.» (Se hele lovteksten)

Til nedlasting

Mer informasjon