Mandater og instrukser USF

Hopp til: [Jenteutvalget] [Uttakskomiteen, uttakskriterier mm] [Spillerkontrakt] [Statutter for USFs reisefordelingsfond] [Statutter for Ungdommens Sjakkfond] [Eldre/tidligere mandater og instrukser]


 

Jenteutvalget

Jenteutvalget er et utvalg nedsatt av USF som skal disponere tildelte midler til beste for jentesjakken gjennom ulike trivselsskapende tiltak, og fordele midler til dem som søker om det. Det grunnleggende formålet er å bidra til at flest mulig jenter trives i et trygt og inkluderende sjakkmiljøet slik at jenteandelen i USF vokser.

 


Uttakingskomiteen (UK) og utakskriterier

UK skal sammen diskutere og ta ut spillere til følgende:
1. EM for ungdom
2. VM for ungdom
3. Junior-VM
4. U16-OL (lag )
5. Landslagssamling for ungdom. (alder 9-15)

For å bli vurdert til uttak (pkt 1-4) må følgende krav være innfridd:

 1. Spilleren må være medlem i USF.
 2. Spilleren må ha deltatt i Landsturneringen eller NM for Ungdom i tilhørende aldersbestemt klasse.
  1. for jenter er NM for jenter et tredje alternativ.
 3. Spilleren må ha minst 25 partier siste år eller 15 partier siste halvår på tidspunktet for uttaket. Partier fra EM og VM teller ikke.
 4. Spilleren må ha deltatt på minst en av landslagssamlingene.

Noter til punkt 2:

 • Spillere som deltar i Eliteklassen i Landsturneringen blir fritatt fra denne regelen.
 • Spillere som har vunnet sin aldersbestemte klasse i Landsturneringen gis dispensasjon til å stille i klassen over, og likevel bli vurdert til uttak.
 • Spillere som stiller i en klasse over sin tilhørende klasse i NM for Ungdom i den hensikt å kunne kvalifisere seg til Nordisk mesterskap vil også bli vurdert til uttak.
 • Dispensasjon kan søkes hos uttakningskomitéen med vedlagt begrunnelse. Dispensasjon sendes til Ungdommens Sjakkforbund på e-post.

Noter til punkt 4:

 • Dispensasjon kan søkes hos uttakningskomitéen med vedlagt begrunnelse.
  Dispensasjon sendes til Ungdommens Sjakkforbund på e-post.
 • Kravet endret fra deltakelse på to til deltakelse på minst en i styremøte 27.06.18

1) og 2) Uttakskriterier til EM og VM for Ungdom

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

U18:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i riktig aldersbestemt klasse
 3. Resultat i NM for Ungdom
J18:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i riktig aldersbestemt klasse
 4. Resultat i NM for Ungdom
U16:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i kadett
 3. Resultat i NM for Ungdom
J16:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i kadett
 4. Resultat i NM for Ungdom
U14:

 1. Resultat i Landsturneringen i lilleputt
 2. Resultat i NM for Ungdom
 3. Internasjonal rating
J14:

 1. Resultat i NM for Jenter
 2. Resultat i Landsturneringen i lilleputt
 3. Resultat i NM for Ungdom
 4. International rating
U12:

 1. Resultat i Landsturneringen i miniputt
 2. Resultat i NM for Ungdom
 3. Internasjonal rating
J12:

 1. Resultat i NM for Jenter
 2. Resultat i Landsturneringen i miniputt
 3. Resultat i NM for Ungdom
 4. international rating

Internasjonal rating = snittet av Ratingen over de siste 5 (fem) månedene – begrunnelse:
tidspunkt for forrige mesterskap.
Merk at punktene i hver av klassene vil bli verdsatt i rangert rekkefølge, men at uttakningskomitéen vil gjøre en helhetlig vurdering basert på samtlige punkter.

Begrunnelse for endringer vedtatt av Forbundsstyret 11.11.2017 :

 1. Norsk rating utgår.
 2. Bruk av gjennomsnittlig rating vil gi et bedre mål på spillerens reelle styrke og
  prestasjoner i tidsrommet fra forrige uttak.
 3. Fremgang er fjernet som en konsekvens av punkt 2.

3) Uttakskriterier til Junior-VM (U20)

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

Åpen klasse:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i aldersbestemt klasse
 3. Resultat i NM for Ungdom
Jenter:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i aldersbestemt klasse
 4. Resultat i NM for Ungdom

4) Uttakskriterier U16-OL

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

UK vil fortrinnsvis ta ut minimum to av hvert kjønn. Begge kjønn må være representert på
laget i henhold til OL-reglementet.

Alle vil bli vurdert på følgende kriterier:

 • Resultat i Landsturneringen
 • Resultat i NM for Ungdom
 • Internasjonal rating
 • Fremgang

5) Uttakskriterier Landsslagssamling for barn og ungdom

 • Kriteriene er samme som til EM/VM/JrVM -det tas ut ca 15 spillere i hver gruppe
 • U18, U16, U14, U12, U10

Oppførselsregler

 • Personer som ødelegger miljøet får advarsel, og kun en sjanse til å skjerpe seg. Dette kan også få konsekvenser for deltakelse i EM og VM. (1år)

Spillerkontrakt

USFs spillerkontrakt (PDF) kan lastes ned her:

 


Statutter for USFs reisefordelingsfond

 1. Fondets grunnkapital utgjør kr. 70.000, – sytti tusen kroner – (Juli 2000).
 2. Kapitalen anbringes i bank eller stats-/bank­garanterte verdipapirer.
 3. Fondet forvaltes av en komite bestående av 3 personer, hvorav Ungdommens Sjakkforbunds turneringssjef er den ene. De 2 øvrige velges med ett medlem annenhvert år av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
 4. Fondets formål er å bedre mulighetene for hele sjakk-Norge til å delta i USFs norges­mesterskap ved at deltagerne med høyest reise­utgifter får dekket deler av disse av fondets midler. Deltagelse i NM individuelt for ung­dom, NM for jenter og NM for skolelag skal prioriteres. Fondets midler skal fortrinnsvis tildeles deltagere fra Nord-Norge.
 5. Søknadsfrist til NM for jenter er 15. januar. Søknadsfrist til NM for skolelag og NM for ungdom, settes til 5 dager etter den terminfes­tede dato for de respektive kretsmesterskap.
  Søknaden skal sendes fra kretsstyret, og reise­støttebeløpene skal utbetales til kretsen umid­delbart etter mesterskapet under forutsetning av at kretsen har vært representert i mesterskapet som beskrevet i søknaden.
 6. Det skal hvert år fremlegges eget regnskap for fondet på Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
 7. Endring i disse statutter kan kun foretas av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte etter forskriftsmes­sig og rettidig innsendt forslag i henhold til Ungdommens Sjakkforbunds lover, og forslag må på årsmøtet oppnå 2/3 flertall for å ha gyldighet.

Vedtatt på USFs 11. årsmøte i Asker 10/7-88, endret på USFs 13. årsmøte i Brønnøysund 8/7-90.


Statutter for Ungdommens Sjakkfond

 1. Formål
  Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk ungdomssjakk, og bedre mulighetene for USFs spillere til å øke sin spillestyrke.
  Fondet vil prioritere støtte til:

  • Bidrag til dekning av utgifter som USF-spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder offisielle FIDE turneringer, nordiske turneringer og mesterskap
  • Bidrag til USF-medlemmers deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
  • Støtte til norske arrangører av internasjonale turneringer for barn og ungdom, herunder også landskamperSlik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.
   .
 2. Fondets kapital og avkastning
  Fondets kapital skal til enhver tid plasseres på en som måte som vektlegger høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.
  Plassering skal skje gjennom bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  Årlig kan utdeles inntil 4 % av fondets markedsverdi.
  .
 3. Fondets organer
  Fondsstyret utgjøres av USFs styreleder, turneringssjef og kasserer.
  Styret fastsetter hvor stor del av avkastningen som utdeles årlig. Styremedlemmene overvåker at avkastningen brukes til fondets formål.
  .
 4. Oppløsning
  Oppløsning av fondet og endringer i disse statutter kan kun skje etter vedtak på USFs årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene Ungdommens Sjakkforbund, som da skal anvende midlene mest mulig i tråd med fondets formål.

Vedtatt på USFs 39. årsmøte i Bergen 17.04.16.

 


Tidligere mandater og instrukser