Reglement for lagkapteiner

I NSFs lagturneringer skal hvert lag utpeke en lagkaptein. Kapteinen er talsmann for og representerer sitt lag overfor arrangør, turneringsleder og andre lag, og plikter å kjenne de regler som gjelder i den aktuelle turnering.

Lagkapteinen har primært en administrativ rolle. Alt etter turneringens regler skal kapteinen overholde plikter som f.eks. å levere skriftlig lagoppstilling innen en fastsatt tidsfrist, rapportere kampresultatet til turneringslederen osv.

Lagkapteinen har anledning til å anbefale spillere på sitt lag å akseptere, avslå eller tilby remis, samt å gi opp. Han må begrense seg til svært korte meldinger til spilleren, basert på situasjonen i lagkampen.

Han kan si til spilleren «tilby remis», «ta imot remis», eller «gi opp partiet». For eksempel, dersom en spiller spør om han bør akseptere et remistilbud eller tilby remis, skal lagkapteinen si «ja» eller «nei» eller ”du bestemmer selv”. Andre svar, for eksempel ”prøv litt til”, er ikke tillatt. Lagkapteinen skal gi sitt svar uten opphold, etter et raskt blikk på stillingen.

Lagkapteinen skal avholde seg fra enhver innblanding i pågående partier. Han har forbud mot å uttale seg om partistillingen, og liksom spillerne skal han ikke rådføre seg med noen annen person om situasjonen i partiet.

Selv om det i en lagkamp vil finnes en lagånd som strekker seg utover spillernes individuelle partiresultat, er et sjakkparti primært et oppgjør mellom to spillere. Følgelig har spilleren sjøl det siste ordet når det gjelder hans eget parti. Lagkapteinens ord bør veie tungt i spillerens beslutning, men like fullt er ikke spilleren tvunget til å følge hans råd. Av samme grunn kan ikke lagkapteinen opptre på en spillers vegne uten spillerens samtykke.

Det understrekes at det ikke er tillatt for en lagkaptein å tilby eller avtale remis på ett eller flere bord i en kamp. En lagkaptein kan anbefale en eller flere av sine spillere å tilby remis, men enhver forutgående kommunikasjon med det andre lag om remistilbudet er streng forbudt. All kommunikasjon mellom lagkapteiner under en kamp skal skje i turneringsleders påhør.

Epilog 1. Disse bestemmelsene håndheves av turneringslederen som en del av FIDE Tournament Rules. Turneringslederen kan reagere på brudd på bestemmelsene med henvisning til FIDEs regler for sjakk og/eller de straffetiltak nevnt i FIDE Tournament Rules C.06.V. Disse inkluderer advarsler, tidsstraff på egen eller motstanders klokke, annullering av parti, tapt parti, utvisning av spillere eller lag fra turnering, og bortvisning fra spillelokalet.

Epilog 2. I nasjonale turneringer innenfor NSF gjelder dessuten følgende bestemmelse: En beskjed som er gitt til lagkapteinen fra arrangør eller turneringsleder skal ordinært betraktes som gitt til hver enkelt av lagets spillere.

Vedtatt som NSFs regler for lagkapteiner av NSFs sentralstyre 1. juli 2007.