Mandater og instrukser NSF

Hopp til: [NSFs Eliteutvalg] [Retningslinjer for uttak NSF] [Mandat NSFs turneringsutvalg] [Mandat for Seniorutvalget] [Eldre/tidligere mandater og instrukser]

Mandat for NSFs Eliteutvalg (EU)

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 14. mars 2002, punkt 1 den 2. mai 2002. Ikrafttredelsesdato 8. juli 2002.

 1. Målsetting
  EUs målsetting er å øke den generelle spillestyrke blant norske toppsjakkspillere , både kvinner og menn. Siktemålet er en generell heving av norske spilleres spillestyrke/ratingtall og flere FIDE tittelholdere.
  EU skal tilstrebe å støtte og prioritere kvinnesjakk på lik linje med mannssjakk. Dersom det ikke er mulig å ta ut både menn og kvinner til samme turnering, skal utvalget vurdere å ta ut kvinner til tilsvarende turneringer.
 2. Virkemidler
  1. Generelt
   EU skal arbeide med alle forhold som vedrører toppsjakken innen NSF, såsom via turneringstiltak i inn- og utland, representasjonsoppgaver, treningsopplegg, økonomiske villkår o.a. som naturlig hører inn under toppsjakken.
  2. Spesielt
   • Uttak av spillere til spesielle landslagsgrupper og rekrutteringsgrupper.
   • Tilretteleggelse av treningstilbud.
   • Tilretteleggelse for deltagelse i gode turneringstilbud i inn- og utland.
  3. Andre arbeidsoppgaver
   • Uttak av spillere til turneringer, som f.eks: Eliteklassen i landsturneringen (NM individuelt), landskamper, OL, internasjonale turneringer m.v. Behandle søknader om økonomisk støtte til turneringsarrangører.
   • Fastsette den økonomiske støtten til toppspillere i turneringer.
  4. Retningslinjer for uttak
   De generelle retningslinjene for uttak skal fastsettes av Sentralstyret i dialog med Eliteutvalget. Endringer i kriteriene skal tre i kraft 2 måneder etter sentralstyrets vedtak.
  5. Økonomi
   EU har et selvstendig økonomiansvar. Utvalget oppfordres til også å skaffe egne midler til arbeidet, utenom de bevilgninger som stilles til disposisjon av kongressen og sentralstyret. Sentralstyret oppretter en egen konto i NSFs regnskap for EUs virksomhet, hvortil utvalgets midler og regnskap inngår. Alle utbetalinger foretas av sentralstyrets kasserer etter vedtak i EU. Bevilgninger utover kr. 10.000 må godkjennes av sentralstyret, som kan delegere dette til AU.
  6. Forholdet sentralstyret – EU
   Sentralstyret skal holdes løpende orientert om EUs arbeid. Referat fra EUs møter oversendes umiddelbart sentralstyret. Sentralstyret kan overprøve enkeltvedtak fattet av EU bare dersom vedtak ikke er innenfor rammen av EUs mandat.
 1. Målsetting
  EUs målsetting er å øke den generelle spillestyrke blant norske toppsjakkspillere , både kvinner og menn. Siktemålet er en generell heving av norske spilleres spillestyrke/ratingtall og flere FIDE tittelholdere.
  EU skal tilstrebe å støtte og prioritere kvinnesjakk på lik linje med mannssjakk. Dersom det ikke er mulig å ta ut både menn og kvinner til samme turnering, skal utvalget vurdere å ta ut kvinner til tilsvarende turneringer.
 2. Virkemidler
  1. Generelt
   EU skal arbeide med alle forhold som vedrører toppsjakken innen NSF, såsom via turneringstiltak i inn- og utland, representasjonsoppgaver, treningsopplegg, økonomiske villkår o.a. som naturlig hører inn under toppsjakken.
  2. Spesielt
   • Uttak av spillere til spesielle landslagsgrupper og rekrutteringsgrupper.
   • Tilretteleggelse av treningstilbud.
   • Tilretteleggelse for deltagelse i gode turneringstilbud i inn- og utland.
  3. Andre arbeidsoppgaver
   • Uttak av spillere til turneringer, som f.eks: Eliteklassen i landsturneringen (NM individuelt), landskamper, OL, internasjonale turneringer m.v. Behandle søknader om økonomisk støtte til turneringsarrangører.
   • Fastsette den økonomiske støtten til toppspillere i turneringer.
  4. Retningslinjer for uttak
   De generelle retningslinjene for uttak skal fastsettes av Sentralstyret i dialog med Eliteutvalget. Endringer i kriteriene skal tre i kraft 2 måneder etter sentralstyrets vedtak.
  5. Økonomi
   EU har et selvstendig økonomiansvar. Utvalget oppfordres til også å skaffe egne midler til arbeidet, utenom de bevilgninger som stilles til disposisjon av kongressen og sentralstyret. Sentralstyret oppretter en egen konto i NSFs regnskap for EUs virksomhet, hvortil utvalgets midler og regnskap inngår. Alle utbetalinger foretas av sentralstyrets kasserer etter vedtak i EU. Bevilgninger utover kr. 10.000 må godkjennes av sentralstyret, som kan delegere dette til AU.
  6. Forholdet sentralstyret – EU
   Sentralstyret skal holdes løpende orientert om EUs arbeid. Referat fra EUs møter oversendes umiddelbart sentralstyret. Sentralstyret kan overprøve enkeltvedtak fattet av EU bare dersom vedtak ikke er innenfor rammen av EUs mandat.

Retningslinjer for uttak av spillere til nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 2. mai 2002. Punkt B endret august 2012, april 2013 og desember 2018.

 1. Hensikt
  Eliteutvalget (EU) tar ut spillere til deltagelse i de nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer som Norges Sjakkforbund (NSF) skal være representert i. Hensikten med å utarbeide skriftlige retningslinjer for hvilke kriterier EU tillegger vekt ved uttak av spillere er dels at dette skal være et hjelpemiddel for EU. Videre skal retningslinjene gjøres tilgjengelig for medlemmene i NSF, slik at at alle aktuelle spillere har mulighet til å sette seg inn i hvilke kriterier EU tillegger vekt ved uttak.
 2. Kriterier
  Uttakskomiteen tar ut den/de spiller(e), inkl. eventuelle reserver, som anses best kvalifisert til å spille i aktuelle mesterskap/turneringer utfra følgende kriterier:
  1. Gjennomsnittet av de 6 siste offisielle ratingtall, publisert månedsvis. Ratingen som benyttes (standard-, lynsjakk- eller hurtigsjakkrating) vil samsvare med betenkningstiden i turneringen det gjøres uttak til.
  2. Aktivitet. Det kreves minst 18 standard-ratede partier i halvåret ved uttak til EM for lag og OL.
  3. Ved kun små forskjeller i rating og aktivitet (punkt a) og b)), vektlegges ratingprestasjoner oppnådd med relevant betenkningstid de siste 6 måneder.
 3. Automatisk kvalifikasjon
  EU har anledning til å bekjentgjøre at resultatlisten fra et mesterskapeller turnering gjelder som automatisk kvalifikasjon for en senererepresentasjonsoppgave. Bekjentgjørelsen av dette skal i så fallforeligge minst 3 måneder før turneringen, slik at aktuelle spillerefår anledning til å vurdere deltagelsen.
 4. Spesielt for eliteklassen i landsturneringen
  EU tar kun ut spillere som ikke er automatisk kvalifisert ettergjeldende regelverk.
 5. Klager på EUs uttak
  De uttak som EU foretar kan ikke endres som følge av klager/protesterfra klubber, spillere eller andre.
 6. Endringer av retningslinjene
  Retningslinjene er fastsatt av sentralstyret i dialog med EU. Endringerblir gyldige 2 måneder etter vedtak i sentralstyret. De til enhver tidgjeldende retningslinjer skal foreligge skriftlig, og bekjentgjøresallment i NSF.

Mandat for NSFs turneringsutvalg

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 23. september 1991.
Turneringsutvalget består av turneringssjefen i NSF og det antall medlemmer som sentralstyret bestemmer, samt generalsekretæren. USFs turneringssjef tiltrer turneringsutvalget ved oppsettingen av terminliste, samt når det ellers er naturlig. Turneringsutvalgets arbeids- og ansvarsområde er:

 1. Terminliste over turneringer, herunder seriesjakk, NGP og andre nasjonale og internasjonale turneringer som ønskes arrangert av klubber eller kretser tilhørende Norges Sjakkforbund.
 2. Oppsett og oppfølging av seriesjakk, herunder utarbeidelse av spilleplan, resultatlister etc.
 3. Utarbeide NGP-oversikter (NGP-poeng).
 4. Turneringsutvalget kan selv nedsette spesielle underutvalg, slik som terminlisteutvalg, seriesjakkutvalg og NGP-utvalg.

Mandat for Seniorutvalget

Vedtatt av NSFs sentralstyre 20. september 2005, etter forslag fra seniorutvalget.

 1. Seniorutvalget oppnevnes av NSFs sentralstyre. Utvalget består av en leder, og det antall medlemmer styret finner ønskelig.
 2. Seniorutvalget skal arbeide for å fremme seniorsjakken i Norge og være en ressursgruppe for Sentralstyret i spørsmål som gjelder seniorsjakk.
 3. Utvalgets mål er å holde aktiviteten oppe for seniorspillere og å få aktivisert seniorer som har gått over i de passives rekker. Dette gjelder både spillere på høyt nivå og for de som har moderate ambisjoner.
 4. Seniorutvalgets hovedoppgaver er å:
  1. spre informasjon om senioraktivitetene.
  2. bidra til at det arrangeres hensiktsmessige turneringer for seniorer i Norge.
  3. sørge for at det årlig arrangeres et Norgesmesterskap i hurtigsjakk for seniorer. Dette omfatter terminfesting, utlysning, valg av arrangør, og samarbeid med arrangøren før og under mesterskapet.
  4. legge til rette for at norske seniorer også deltar i internasjonale seniorturneringer og lagmesterskap.
 5. Seniorutvalget er ansvarlig for å holde seg innenfor de budsjettrammer som gis av NSFs kongress og sentralstyre.

Eldre/tidligere mandater og instrukser

Instruks for NSFs Elo-komite

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 26. januar 1991.

 1. Elo-komiteen er nedsett av og har sitt mandat frå sentralstyret.
 2. Komiteens formål er:
  • Ved hjelp av Elo-systemet å rangere norske sjakkspelarar og dermed få til ei rettferdig klasseinndeling, og å vere til hjelp ved uttaking til representasjonsoppgåver.
  • Stimulere til rekruttering og aktivitet og arbeide for at alle turneringar innan NSF som tilfredsstiller dei tekniske krav blir Elo-rata.
  • Skaffe NSF økonomiske midlar.
  • Inna sitt område, Elo-rating og tildeling av sportslege titlar, formidle kontakt med og rapportere til FIDE.
 3. Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer, slik: Formann, kasserar og FIDE-kontakt. I tillegg kan den supplerast med nødvendig fagleg og praktisk hjelp etter behov. Komiteen gjer vedtaka sine med vanleg
  fleirtal, ved likt stemmetal har formannen dobbeltstemme. Djuptgripande vedtak må godkjennast av sentralstyret.
 4. Elo-komiteens oppgåver:
  1. Komiteen er ansvarleg for utrekning av nasjonale Elo-tal for sjakkspelarar tilslutta NSF, og for det reglelverk som gjeld for slik utrekning. Medlemmene i komiteen skal skolere seg og vere NSFs ekspertise når det gjeld rating av sjakkspelarar. Komiteen legg sjølv opp arbeidsrutinene sine. Minst to gonger i året skal det utarbeidast ei alfabetisk liste over dei som står i komiteens kartotek og som tilfredsstiller krava til å bli offentleggjort. Lista skal sendast NSF som står for offentleggjering. Tala på desse listene er det offisielle klassifiseringsgrunnlag innan NSF. Nivået på dei offisielle norske listene bør justerast slik at det er i samsvar med FIDEs ratinglister.
  2. Elo-komiteens kasserar skal kontrollere at gjeldande ratingavgift blir innbetalt, og føre Elo-komiteens rekneskap. Det skal krevjast inn Elo-avgift for alle turneringar som blir rekna, unnateke representasjonsoppgåver for NSF. Formann og kasserar har disposisjonsrett over komiteens konti. Komiteen får dekt utgifter til porto og rekvisita, større løyvingar må godkjennast av sentralstyret. Unnateke er utbetaling til komiteen i samsvar med vedtak på NSF 57. kongress i 1978, som tilsvarer ein sum pr. rekna resultat som er lik 10% av gjeldande avgiftssats. Overskotet skal med jamne mellomrom, 3 til 5 gonger i året, overførast til NSF. Elo-komiteens rekneskap skal reviderast av NSFs kongressvalgte revisorar, og leggjast fram for kongressen slik det er bestemt for NSFs rekneskap elles.
  3. FIDE-kontakten skal ha kjennskap til FIDEs vedtekter for internasjonale titlar og til FIDEs ratingsystem, og til dei innrapporteringsrutiner som FIDE har fastsett. FIDE-kontakten er ansvarleg for innrapportering av turneringar som skal ratast
   internasjonalt, og for at det blir søkt om FM, IM og GM-titlar for norske sjakkspelarar som har tilfredsstilt krava for desse. Kopi av turneringsrapportar og tittelsøknader skal sendast NSF og den aktuelle norske klubb.
 5. Når eit medlem i komiteen ønskjer å gå av, skal han melde frå om dette til formannen. Denne sender melding om dette over til sentralstyret, eventuelt saman med forslag på nytt medlem.

Hopp til: [NSFs Eliteutvalg] [Retningslinjer for uttak NSF] [Instruks NSFs Elo-komite] [Mandat NSFs turneringsutvalg] [Mandat for Seniorutvalget] [Eldre/tidligere mandater og instrukser]