Norges Sjakkforbunds lover

 1. Norges Sjakkforbund er en sammenslutning av sjakkretser, klubber og spillere. Forbundet er upolitisk og har som formål:
  • Å være høyeste organ for sjakklivet i Norge og representere norsk sjakk overfor utlandet.
  • Å ivareta spillernes, klubbenes og kretsenes interesser.
  • Å øke interessen for og fremme sjakkspillet.
   .
 2. Norges Sjakkforbund (NSF) er tilsluttet Nordisk Sjakkforbund og FIDE (Verdens-sjakkforbundet). NSFs klubber er sammensluttet i kretser. Ordinært medlemskap i NSF tegnes gjennom en av forbundets klubber. Klubbene er samtidig ansvarlig for innmelding i den respektive krets. Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norges Sjakkforbund. Unntatt er de som blir innmeldt som hovedmedlem gjennom en annen klubb. Enkeltpersoner utenom klubbene kan bli direkte medlemmer av forbundet til særskilt kontingent, kfr. § 13.
  .
 3. En sjakkrets dannes på initiativ av forbundet eller av de angjeldende klubber med sentralstyrets godkjennelse. Det påhviler sentralstyret å bestemme kretsenes utstrekning ut fra de geografiske forhold og etter at de interesserte klubbers mening er hørt. Sentralstyret kan også foreta oppdeling av en på forhånd eksisterende krets, hvis forholdene skulle tilsi dette. I distrikter hvor det ikke er dannet krets, skal sentralstyret pålegge de eksisterende klubber om å danne en sådan. Er det bare en klubb i kretsen, skal klubbens styre også fungere som kretsstyre.
  .
 4. Bare medlemmer av NSF og spillere tilsluttet landsforbund innen FIDE kan delta i turneringer arrangert av forbundet, dets kretser og klubber. Sentralstyret må søkes om eventuell dispensasjon fra dette kravet i PR-øyemed eller av andre spesielle årsaker.Medlemmer av Ungdommens Sjakkforbund (USF) kan imidlertid delta i miniputt- og lilleputtklassen i landsturneringen på lik linje med medlemmer i NSF.En sjakkspiller uten norsk statsborgerskap kan delta på norske landslag og representere Norge etter å ha vært fast bosatt i landet i minst 12 måneder og fortsatt bor her. Denne bestemmelse gjelder i den utstrekning den ikke strider mot regler gjeldende innen FIDE og Nordisk Sjakkforbund.
  .
 5. Alle forbundets medlemmer er pliktige til å følge forbundets lover og turneringsreglement, samt å følge de beslutninger sentralstyret og/eller reglementsutvalget måtte fatte.
  .
 6. Kongressen er NSFs høyeste og lovgivende myndighet. Sentralstyret har den utøvende myndighet og er ansvarlig for den daglige, forretningsmessige drift. Kongressen velger hvert år åtte medlemmer til sentralstyret: President, visepresident, kasserer, turneringssjef, leder av eliteutvalget og tre styremedlemmer uten portefølje. I tillegg er lederen i USF medlem av sentralstyret med nestlederen som personlig varamedlem. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall – ved stemmelikhet er presidentens stemme utslagsgivende. Møter i sentralstyret skal avholdes når minst to av dets medlemmer forlanger det.
  Annet punktum endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.
  .
 7. Ungdomsarbeidet ivaretas hovedsaklig av Ungdommens Sjakkforbund. Det forutsettes at NSF har et nært samarbeid med USF.
  .
 8. Forbundet holder kongress hvert år. Kongressen er forbundets høyeste myndighet, og består av representanter fra klubbene og kretsene, men også enkeltmedlemmer får være til stede og har talerett. Det er kun klubbene og kretsene ved sine representanter som har stemmerett. Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse per 15. mai det året kongressen avholdes. Hver krets kan sende en representant. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets.
  .
 9. Kongressen holdes innen 1. august og om mulig i forbindelse med årets landsturnering. Sentralstyret innkaller til kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien. Forslag til foreløpig dagsorden med innkomne forslag, årsberetning, regnskap og budsjett med budsjettkommentarer, samt valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre sendes klubber og kretser senest 1 måned før kongressen.
  Siste setning endret av NSFs 83. kongress 4. juli 2004.
  .
 10. På kongressen skal behandles:
  • Godkjennelse av representantenes fullmakter.
  • Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  • Valg av to referenter samt to til å undertegne kongressreferatet.
  • Valg av dirigent.
  • Årsberetning.
  • Regnskaper.
  • Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent.
  • Fastsettelse av kongress og landsturnering to år framover. Sentralstyret kan etter søknad fra en arrangør foreslå at kongressen gir vedkommende opsjon på arrangement av kongress og landsturnering for inntil fire år framover. Ved søknad om opsjon eller arrangement innbetales et depositum som fastsettes av sentralstyret.
  • Ungdommens Sjakkforbund.
  • Innkomne forslag.
  • Valg: Sentralstyre med 1. og 2. varamedlem for ett år. Ytterligere fire medlemmer til Eliteutvalget. Ett medlem for tre år og 1. og 2. varamedlem for ett år til Reglementsutvalget. Valg av leder og to medlemmer og ett varamedlem til styret i Nordnorsk Sjakkungdoms fond. To revisorer med varamenn. Valgkomite bestående av formann og to medlemmer. Styre i Sjakkens venner.

   Endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.

 11. Alle valg foregår ved skriftlig votering, med mindre det foreligger forslag på bare en kandidat. Ved valg av president fordres absolutt flertall. Oppnås ikke dette, finner omvalg sted mellom de to som fikk flest stemmer. Alle forslag må, såfremt intet annet er bestemt i lovene, oppnå alminnelig flertall for å bli vedtatt. Ved stemmelikhet anses det som falt. Forslag til lovendring som ikke er oppført på dagsorden, kan bare behandles når 3/4 av representantenes avgitte stemmer er for at det tas opp. Kongressreferat tilstilles alle kretser og klubber.
  .
 12. Ekstraordinær kongress kan innkalles av sentralstyret, og skal innkalles når klubber som representerer 10 % av det samlede medlemstall forlanger det, i begge tilfeller med minimum en måneds varsel. En slik kongress kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.
  .
 13. Forbundskontingenten fastsettes av kongressen og gjelder for hvert enkelt medlem for påfølgende kalenderår.For klubbmedlemmer som ikke er fylt 20 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert juniorkontingent.For klubbmedlemmer som ikke er fylt 16 år innen 1. januar i kalenderåret kontingenten gjelder for, innkreves en særskilt, redusert kadettkontingentKontingent for direkte medlemskap fastsettes av kongressen. Kontingenten skal være høyere enn forbundskontingenten for samme medlemskategori. Kollektivt medlemskap må godkjennes av kongressen, som også fastsetter avgiften for dette.Kretskontingenten i den enkelte krets utgjør minimum 10% av den til enhver tid gjeldende forbundskontingent. Den enkelte krets kan på sine årsmøter vedta høyere kontingent.Hver klubb innbetaler krets- og forbundskontingenten for sine medlemmer til NSF. NSF overfører kretskontingenten til den enkelte krets. Dersom det ikke er fungerende kretsstyre i en krets, skal NSF ta vare på midlene inntil nytt kretsstyre er valgt. Den innbetalte kontingent vil alltid være kretsens midler.Hvert år, senest 1. mars, skal klubbene innsende medlemsfortegnelse for sine medlemmer. NSF vil deretter sende klubbene faktura for medlemskontingent. Nye medlemmer som tilkommer utover kalenderåret, skal umiddelbart meldes inn.En klubb som ikke har sine forpliktelser i orden overfor krets og forbund, kan ikke være representert i kretsens eller forbundets arrangementer, herunder kongressen.
  Tredje ledd endret av NSFs 85. kongress 9. juli 2006. Andre og sjette ledd endret NSFs 86. kongress 8. juli 2007.
 14. Klubber og kretser skal årlig sende kopi av årsmelding, regnskap og årsmøtereferat til NSF innen en måned etter at årsmøte er avholdt. Klubbene har de samme plikter overfor sin krets.
  .
 15. Forbundets regnskapsår er 1. januar til 31. desember. I løpet av mars skal regnskapene med årsberetning oversendes revisorene, som skal avgi sin beretning i løpet av 14 dager.
  .
 16. Eliteutvalgets mandat fastsettes av sentralstyret. Eventuelle endringer skal bekjentgjøres for klubber og kretser umiddelbart.
  .
 17. Sentralstyret kan nedsette komiteer eller utvalg til å ta seg spesielle arbeidsoppgaver. Mandat/instruks for disse skal bekjentgjøres for klubber og kretser.
  .
 18. Reglementsutvalget (RU) består av tre medlemmer. Kongressen velger hvert år ett medlem for tre år, samt 1. og 2. varamedlem for ett år. Bare autoriserte dommere er valgbare. Utvalget er beslutningsdyktig når tre av de fem valgte er tilstede. Medlemmer eller varamedlemmer i RU kan ikke samtidig sitte i sentralstyret.
  1. RU har avgjørende myndighet når det gjelder tolkningen av alle eksisterende spille- og turneringsregler.
  2. RU er appellutvalg i tvister under punkt 1. for avgjørelser tatt av turneringsledere innen NSF og USF.
  3. RU behandler disiplinærsaker i henhold til disse lover og NSFs disiplinærreglement.
  4. RU skal håndheve regler for autorisasjon av krets- og forbundsdommere.
  5. Alle forslag vedrørende lover og regler skal forelegges RU til uttalelse, men RU uttaler seg ikke om forslagenes sjakkpolitiske innhold.

  Utvalget fastsetter selv sine arbeids- og forretningsrutiner.

 19. NSF har innstiftet tre utmerkelser:
  • Æresmedlemsskap
  • NSFs hederstegn i gull (Gullmerket)
  • NSFs hedersplakett

  Æresmedlemsskap tildeles norske spillere som har utmerket seg spesielt, og administratorer som i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv oppofrende virksomhet har bragt heder til og/eller fremmet norsk sjakkliv. Begrunnet forslag må tilstilles sentralstyret. Hvis 2/3 av fulltallig sentralstyre tiltrer forslaget, bringes det inn for kongressen som kan vedta utnevnelsen med 2/3 flertall. Sentralstyret kan også innstille etter eget forslag. NSFs hedertegn i gull tildeles nordmenn eller utlendinger for fortjenestefull virksomhet for norsk sjakkliv. Sentralstyret fatter enstemmig vedtak om tildelingen. NSFs hederplakett tildeles medlemmer som har utmerket seg i klubb og/eller krets, sjakklig og/eller administrativt. Sentralstyret fatter vedtak om tildelingen ved alminnelig flertall.

 20. Spesielle sammenslutninger for sjakk, som postsjakkforbund, problemsjakkforbund, bedriftssjakkforbund, handicapsjakkforbund etc., som etter § 2 ikke er tilsluttet direkte til forbundet, kan opptas som «særskilte medlemmer» etter beslutning av sentralstyret, som også bestemmer avgiften som gjelder for medlemskap.
  .
 21. «Sjakkens venner» er en støtteorganisasjon hvor også enkeltpersoner utenom forbundet, foruten foreninger og bedrifter etc., kan være medlem. Medlemsskap eller livsvarig medlemsskap oppnås gjennom erleggelse av en minimumskontingent som fastsettes av sentralstyret. Sjakkens Venners styre består av 3 medlemmer som velges på kongressen. Styret konstituerer seg selv med formann, kasserer og sekretær. Sjakkens Venners regnskap revideres av forbundets revisorer.
  .
 22. For forbundets turneringer gjelder et spesielt utarbeidet «Turneringsreglement for Norges Sjakkforbund».
  .
 23. Endringer av disse lover kan bare foretas av ordinær kongress og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.
  .
 24. Forslag om oppløsning av forbundet kan bare behandles av en ordinær kongress, og beslutninger om dette må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blir oppløsning vedtatt, skal vedtaket forelegges ny kongress til endelig avgjørelse. Blir oppløsning igjen vedtatt, bestemmer kongressen hvordan forbundets midler skal anvendes til fordel for sjakklivet i Norge.
  Sist endret på NSFs 86. kongress 8. juli 2007.