1.0.5 Thomas Heibergs minnefond

Thomas Heibergs minnefond

Fondet er opprettet av Bjørn Heiberg til minne om hans sønn Thomas Heiberg, som gjennom mange år var en landets fremste sjakkspillere. Thomas døde brått og uventet 11. desember 1987, bare 31 år gammel.

Styre

Fondet forvaltes av sentralstyret i NSF.

Statutter

  1. Fondets grunnkapital utgjør kr. 48.000,-, førtiåttetusen kroner.
  2. Kapitalen anbringes i bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  3. Fondet forvaltes av Norges Sjakkforbunds sentralstyre.
  4. Av fondets midler skal det årlig utdeles et Thomas Heibergs minnestipend på kr. 2.000,-. Stipendet tildeles en norsk sjakkspiller i alder mellom 16 og 26 år som har utmerket seg med gode resultater samt stor vilje til deltagelse og satsing på sjakk. Stipendet kan ikke utdeles flere ganger til samme person.
  5. Tildeling av stipendet kunngjøres årlig i november eller desember måned. Klubber kan foreslå kandidater overfor Norges Sjakkforbund innen 15. oktober.
  6. Stipendet utdeles ved en passende anledning sammen med et diplom eller tilsvarende.
  7. Det skal hvert år framlegges et regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress.
  8. Endring i disse statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress ved
    ordinær innsending av forslag, og må oppnå 3/4 flertall for å ha gyldighet.

Statutter for Thomas Heibergs Minnefond er utarbeidet i samråd med donator Bjørn Heiberg, og forelagt NSFs sentralstyre i møte den 11. mai 1988. Statuttene var vedlagt NSF’s årsberetning som ble godkjent av NSF’s 67. kongress i Asker den 9. juli 1988. Punkt 2 endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.