1.1.0 Sjakkens venner

Sjakkens Venner

Formål

Sjakkens Venner (SV) er opprettet av Norges Sjakkforbund, og har som sitt formål å yte økonomisk støtte til fremme av norsk sjakk på toppnivå, såvel blant juniorer som seniorer. SV er selv ansvarlig for å skaffe inntekter til sitt arbeid, bl.a. ved å drive medlemsverving overfor enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner og bedrifter.

Medlemskap

Medlemskap tegnes pr. kalenderår. Priser gjeldende fra 1. januar 1993:

Individuelt årsmedlemskap kr. 200,-
Juniorer, studenter og arbeidsledige kr. 100,-
Livsvarig medlemskap, enkeltpersoner kr. 2.000,-
Årsmedlemskap, bedrifter kr. 2.000,-
Livsvarig medlemskap, bedrifter kr. 15.000,-
Årsmedlemskap, sjakklubber kr. 500,-
Livsvarig medlemskap, sjakklubber kr. 5.000,-

Betal til: Sjakkens Venner, c/o Norges Sjakkforbund,

Retningslinjer for søkere

 1. Støtte gis til deltagelse i toppturneringer på senior- og juniorplan i eller utenfor Norge. Støtte kan også ytes til norske arrangører av internasjonale senior- eller juniorturneringer.
 2. Søknad om deltagerstøtte kan kun sendes fra klubb, krets eller forbund. Søknader fra enkeltspillere blir ikke behandlet.
 3. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: Turneringens navn, type og styrkenivå, hvilke betingelser spilleren er tilbudt av arrangøren, samt spillerens budsjetterte utgifter. Videre om det er søkt om støtte fra andre instanser (klubb, krets, forbund, fond, næringsliv osv.) og hvor mye som er gitt i støtte fra disse.
 4. Søknaden vil normalt bli avvist dersom den sendes inn senere enn 14 dager før turneringsstart, med mindre ekstraordinære forhold umuliggjør at søknaden kunne vært sendt tidligere.
 5. Søknad om støtte fra Sjakkens Venner sendes til følgende adresse:
  Sjakkens Venner, c/o Norges Sjakkforbund, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo

Vedtekter for Sjakkens Venner

 1. Sjakkens Venner (SV) er opprettet av Norges Sjakkforbund (NSF) som økonomisk støtteforening for norsk sjakkliv.
 2. NSFs kongress er SVs øverste myndighet. Kongressen foretar valg i henhold til forbundets lover og disse vedtekter. SVs regnskap og beretning skal framlegges for kongressen. Regnskap for SV skal revideres av NSFs revisorer.
 3. SV har som formål å øke grunnkapitalen i Norsk Sjakkfond, samt å yte økonomisk støtte til fremme av norsk sjakk på toppnivå, såvel blant juniorer som seniorer. Økonomisk støtte kan ytes til:
  1. Norske toppspilleres turneringsdeltagelse i utlandet.
  2. Norske toppspilleres turneringsdeltagelse i internasjonale toppturneringer i Norge.
  3. Offisielle representasjonsoppgaver i utlandet.
  4. Norske arrangører av:
   1. Stormesterkvalifiserende turneringer for herrer.
   2. Sterke internasjonale dameturneringer.
   3. Landskamper og internasjonale mesterskap.
   4. Kadett- eller juniorturneringer av sterk internasjonal klasse.
 4. SV er selv ansvarlig for å skaffe inntekter til foreningens arbeid. Bl.a. skal SV drive medlemsverving overfor enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner og bedrifter. Medlemmene kan tegne års- eller livsvarig medlemskap. Årsmedlemskap følger kalenderåret. Utover dette står SV fritt til å arbeide med annet inntektsbringende arbeid, såfremt ikke NSFs sentralstyre har innvendinger mot de ulike tiltak.
 5. SV har ikke anledning til å stifte gjeld.
 6. Kontingentsatser fastsettes av sentralstyret etter forslag fra styret i SV. Årsmedlemskap følger kalenderåret. SVs regnskapsår er fra 1.5. til 30.4.
 7. SVs styre består av 3 medlemmer som velges på NSFs kongress for ett år ad gangen. Styret konstituerer seg selv med formann, kasserer og sekretær. Styret har løpende rapporteringsplikt overfor sentralstyret.
 8. SV kan bare oppløses av NSFs kongress med 2/3 flertall. Eventuelle midler overføres til NSF og benyttes til formål i henhold til disse vedtekter.

Vedtatt på NSFs kongress i Brønnøysund den 7. juli 1990, senere endret på NSFs kongress på Gjøvik den 6. juli 1991.