2.4.0 Dommerreglement*

Dommerreglement for Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund

Regler for autorisasjon av krets- og forbundsdommere.

 1. GENERELT
  1.1. Norges Sjakkforbund (NSF) autoriserer to kategorier turneringsledere: Kretsdommere og forbundsdommere.1.2. Autorisasjon foretas av Reglementsutvalget i NSF, heretter kalt RU.1.3. Ungdommens Sjakkforbund (USF) tilslutter seg autorisasjonsreglene og vedtar egne krav til dommergrader for sine mesterskap og turneringer.

  1.4. RU skal i sitt arbeid ha som siktemål at autoriserte dommere har den nødvendige kompetanse, sunne bedømmelsesevne og objektivitet som forlanges, samt er tilstrekkelig oppdatert i gjeldende regelverk. Videre skal RU arbeide for at det organiserte sjakklivet over hele landet har nødvendige antall autoriserte dommere til disposisjon.

 2. KRETSDOMMERE
  2.1. Den som vil bli autorisert som kretsdommer, må oppfylle følgende krav:

  1. Ha deltatt på ett av NSF godkjent dommerkurs, fortrinnsvis i løpet av de sju siste årene.
  2. Ha bestått en test utarbeidet av RU
  3. Ha erfaring fra og kjennskap til ledelse av flest mulige typer turneringer og turneringsformer
  4. Ha deltatt som turneringslederassistent i minst tre turneringer hvor det kreves autorisert kretsdommer, fortrinnsvis under minst to forskjellige kretsdommere.

  2.2. Den som har gjennomført A) og B), er å betrakte som klubbdommer.

  2.3. Søknad om autorisasjon som kretsdommer sendes til NSF v/ Reglementsutvalget på fastsatt skjema. Søknaden skal være undertegnet av kretsen i NSF eller USF og fortrinnsvis med vedlagte uttalelser fra autoriserte dommere som klubbdommeren har assistert under.

  2.4. Til grunn for sitt vedtak legger RU en samlet vurdering av erfaringsgrunnlag, testresultat og dommeruttalelser. Dersom RU avslår en søknad, skal dette begrunnes skriftlig.

  2.5. Klubbdommere som ikke er blitt kretsdommere, beholder ordinært sin status i ti år. En klubbdommer med rimelig jevnlig turneringslederpraksis, kan etter søknad til RU fortsette som klubbdommer.

 3. FORBUNDSDOMMERE
  3.1. Særlig dyktige kretsdommere med god erfaring kan autoriseres som forbundsdommere.3.2. En kretsdommer kan av RU opptas som forbundsdommeraspirant etter en samlet vurdering, forutsatt at kandidaten…

  1. har vært kretsdommer i minst to år
  2. på en klart tilfredsstillende måte har ledet minst tre turneringer som krever autorisert kretsdommer
  3. har et bredt og variert erfaringsgrunnlag og generelt har utvist dyktighet i utøvingen av sitt dommerverv
  4. har deltatt i forbundsdommerseminar eller -kurs godkjent av RU og har bestått en tilhørende test

  3.3. I løpet av aspirantperioden skal kandidaten følges med spesiell oppmerksomhet av RU og må for å bli forbundsdommer oppfylle følgende krav:

  1. Ha ledet minst tre turneringer som krever autorisert kretsdommer
  2. Ha assistert ved minst tre turneringer som krever autorisert forbundsdommer, under minst to forbundsdommere, begge deler på en svært tilfredsstillende måte.

  3.4. Til grunn for sitt vedtak om utnevnelse legger RU en samlet vurdering av aspirantens egnethet og oppfylling av kravene i punkt 3.3, derunder uttalelser fra forbundsdommerne som aspiranten har assistert under. Dersom RU avslår en søknad, skal dette begrunnes skriftlig.

 4. INTERNASJONAL DOMMER I SJAKK
  4.1. For spesielt kvalifiserte forbundsdommere kan sentralstyret etter innstilling fra RU søke FIDE om tildeling av tittelen «Arbitre International de la FIDE» (internasjonal dommer i sjakk) i henhold til FIDEs krav.
  .
 5. KRAV TIL DOMMERGRAD
  5.1. Følgende turneringer skal ledes av autorisert forbundsdommer: Landsturneringen, Det åpne NM, Det åpne NM i hurtigsjakk, NM i lynsjakk, finalen i NM for klubblag, internasjonale tittelturneringer og landskamper.5.2. Følgende turneringer skal ledes av minimum autorisert kretsdommer: Sonefinaler i NM for klubblag, Nordnorsk mesterskap og turneringer innen Norges Grand Prix.
  Sist endret 22.02.20175.3. Alle andre turneringer, med unntak av rene klubbturneringer og private klubbmatcher, skal ledes av minimum en klubbdommer.Se også reglementets punkt 11.

  5.4. RU kan i særlige tilfeller dispensere fra de formelle kravene i punktene 5. Begrunnet søknad om dispensasjon sendes tidligst mulig og innen fire uker før turneringsstart.

 6. DOMMERBEVIS
  6.1. Norges Sjakkforbund sender et dommerbevis til hver krets- og forbundsdommer som autoriseres. Opplysning om autorisasjoner skal også snarest mulig kunngjøres i Norsk Sjakkblad.
  .
 7. DOMMERREGISTER
  7.1. Norges Sjakkforbund fører register over forbundsdommere, forbundsdommeraspiranter, kretsdommere og klubbdommere. RU har ansvar for å holde dommerregisteret oppdatert og stille det til disposisjon for kunngjøring minst årlig.
  .
 8. PASSIVE TURNERINGSLEDERE
  8.1. En autorisert dommer som i løpet av de fem siste årene ikke har dokumentert overfor RU en rimelig turneringslederpraksis, gis status som passiv dommer.8.2.For en forbundsdommer bør rimelig praksis i løpet av fem år omfatte turneringsledelse i minst tre turneringer som krever krets- eller forbundsdommer, derav minst èn som krever forbundsdommer. En passiv forbundsdommer kan ikke være ansvarlig turneringsleder for turneringer under reglementets punkt 5.1 eller 11.2 uten særlig godkjenning av RU. En passiv forbundsdommer har praktisk status som kretsdommer i inntil ti nye år uten å dokumentere tilstrekkelig praksis.8.3. For en kretsdommer bør rimelig praksis i løpet av fem år omfatte turneringsledelse i minst tre turneringer som krever kretsdommer eller klubbdommer, derav minst èn som krever kretsdommer. En passiv kretsdommer kan ikke være ansvarlig turneringsleder for turneringer under reglementets punkt 5.2 eller 11.3 uten særlig godkjenning av RU. En passiv kretsdommer har praktisk status som klubbdommer i inntil ti nye år uten å dokumentere tilstrekkelig praksis.

  8.4. Utøvelse av dommergjerningen krever i prinsippet medlemsskap i NSF eller USF. Dommere som i løpet av to år ikke har vært medlem i NSF eller USF, regnes som passive.

  8.5. RU avgjør overføring til status som passiv dommer etter en samlet vurdering der all turneringslederpraksis i tidsrommet kan tas i betraktning. En passiv dommer kan søke RU om fornyet status som aktiv dommer. Etter minst tre år som passiv kan RU kreve ny deltagelse på dommerkurs og/eller avleggelse av en ny test.

 9. PLIKTER OG RETTIGHETER
  9.1. Enhver autorisert og aktiv dommer skal uoppfordret og minimum årlig få tilsendt fra NSF og USF endringer i gjeldende turneringsregler og reglement. Tvister og avgjørelser av prinsipiell interesse som passerer RU, skal sendes til de samme dommerne eller omtales i Norsk Sjakkblad.9.2.Enhver aktiv turneringsleder plikter å holde seg ajour med gjeldende regler og reglementer samt kunngjøringer i Norsk Sjakkblad og vil i så stor grad som vedkommende finner anledning til, stille seg til disposisjon som turneringsleder på ulike nivåer i NSF og USF. Melding om flytting sendes til RU.

  9.3.
  Enhver krets- eller forbundsdommer skal ta seg av og rettlede klubbdommere når disse assisterer ved turneringer, og rapportere objektivt sine inntrykk til RU.9.4.

  Krets- og forbundsdommere må føre løpende oversikt sin egen dommerpraksis og sende liste over praksis på den måte og med de frister som RU fastsetter. En turneringsleder som ikke sender inn slik rapport eller sender den forsinket, må selv ta ansvar for om vedkommende da blir overført til status som passiv.

 10. OPPHEVELSE AV AUTORISASJON
  10.1. Sentralstyret kan etter innstilling fra RU oppheve en dommerautorisasjon dersom en mener at dommeren ikke lenger er kvalifisert eller egnet, eller klart har vist seg tilliten uverdig.
  .
 11. UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF)
  11.1. USF tilslutter seg dette reglementet for sine mesterskap og turneringer.11.2. Autorisert forbundsdommer skal lede internasjonale turneringer, landskamper og Individuelt NM for ungdom.11.3. Minimum autorisert kretsdommer skal lede NM for skolelag, NM for juniorlag og NM for jenter.

  11.4. Minimum klubbdommer bør lede kretsmesterskap for skolelag, kretsmesterskap for ungdom, turneringer i Barnas Grand Prix og andre godkjente turneringer.

  11.5. Etter innstilling fra RU kan forbundsstyret i USF i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene under 11.2 og 11.3. Begrunnet søknad sendes tidligst mulig og innen fire uker før turneringsstart.

Dette reglement er senest endret av NSFs sentralstyre den 29. januar 2005, og avløser tidligere bestemmelser. Punkt 11 er vedtatt av forbundsstyret i USF (på det tidspunkt under navnet Norges Sjakkforbunds Ungdom) den 15. januar 1997.