2.0.9 Disiplærreglementet

Norges Sjakkforbunds Displinærreglement

 1. FORMÅL
  Disiplinærreglementet har som formål å sikre at så vel spillere som andre involverte følger det regelverk som til en hver tid gjelder innen Norges Sjakkforbund.
  .
 2. OMFANG
  Dette reglement har gyldighet for ethvert medlem i NSF, samt enhver som på noen måte deltar i, involverer seg i eller er til stede ved NSF’s arrangementer eller organisasjonsliv.
  .
 3. HVA REGULERES AV DISIPLINÆRREGLMENTET
  Disiplinærbrudd er brudd på lover, regler og bestemmelser eller andre alminnelige aksepterte normer som gjelder innen NSF. I særlig grad rammes følgende:

  1. Spillere i nasjonale turneringer, individuelle så vel som lag
   Spillere eller andre som bryter FIDEs spilleregler eller gjeldende turneringsreglement bevisst og på en grov eller utilbørlig måte. Herunder inngår å trekke seg fra turneringer uten å ha innhentet turneringsleders godkjennelse. Videre spillere, eller andre som viser grov usportslig opptreden eller forsøker å påvirke parti, rating eller turneringsresultat, for eksempel ved avtalt spill, forfalskninger, bestikkelser eller forsøk på lignende. Samt personer som opptrer beruset, voldelig, truende eller viser annen utilbørlig oppførsel under et sjakkarrangement eller i enhver forbindelse med dette.
  2. Turneringsledere og arrangører
   Turneringsledere eller arrangører som ikke utfører sine plikter på en nøytral og forsvarlig måte.
  3. Tillitsvalgte
   Tillitsvalgte som gjennom sin handlemåte viser seg tilliten uverdig, for eksempel gjennom økonomisk mislighold, forfalskninger, for å skaffe seg selv en uberettiget fordel e.l.
  4. Generelt
   For øvrig rammes enhver handling eller opptreden som i særlig grad stiller sjakkspillet eller deler av NSFs sjakkliv i et uberettiget negativt lys, som på den måten kan skade sjakkens eller NSFs omdømme i samfunnet.
   .
 4. SAKSBEHANDLING
  1. Saksbehandler
   For alle saker etter herværende reglement er NSFs sentralstyre saksbehandler. Sentralstyret kan delegere behandling og/eller avgjørelse av enkeltsaker, eller av visse typer kurante saker, til et eller flere medlemmer av sentralstyret.
  2. Klage og klagefrister
   Parter og andre som saken direkte gjelder har rett til å bringe disiplinærforhold inn for NSFs sentralstyre. NSF kan behandle klager fra andre hvis særlige grunner tilsier dette.Klage skal skriftlig bringes inn for NSF innen 14 dager fra klager ble kjent med det forholdet som begrunner klagen.

   NSFs sentralstyre kan behandle klager fremsatt etter denne fristen, hvis særlige grunner tilsier det. Klage fremsatt mer enn 1 år etter at det forhold som begrunner klagen har blitt kjent, kan ikke behandles.

  3. Saksbehandlingen
   Saksbehandlingen skal igangsettes straks klagen er mottatt. Før NSF tar sin beslutning må saksbehandler besørge å innhente all nødvendig informasjon. Avgjørelsen begrunnes. Partene tilskrives straks og skal samtidig gjøres kjent med ankemuligheten. Dersom forholdet medfører ileggelse av disiplinærtiltak kan denne ikke iverksettes før ankefristen er utløpt.
  4. Ankebehandling og frister
   Når NSF har tatt sin beslutning har begge parter – klageren og innklagede – mulighet for å anke saken og/eller straffeutmålingen inn for Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg – RU. Anke sendes skriftlig til RU senest 4 – fire – uker etter at partene har mottatt avgjørelsen. RU plikter å behandle anken raskest mulig og om nødvendig innhente ytterligere informasjon.Anke over saksbehandling eller regeltolkning sendes også RU, som hvis slik anke gis medhold, sender saken tilbake til NSF med anvisning om hvordan saken skal behandles eller reglene tolkes.

   Ved ankebehandling i RU skal alltid 3 medlemmer/varamedlemmer delta. Reglementsutvalgets avgjørelse er endelig med unntak av eksklusjon, se pkt 5e.
   .

 5. REAKSJONSFORMER
  Ved fastsettelse av reaksjonsform og lengden på denne skal det legges vekt på forholdets art og på eventuelle tidligere disiplinærbrudd. Hvis en klage fører til ileggelse av disiplinærtiltak skal dette offentliggjøres når avgjørelsen er bindende, dvs etter ankefristens utløp eller etter at eventuell anke er ferdig behandlet. Disiplinærbrudd kan gi ileggelse av advarsel eller en av følgende reaksjonsformer:

  1. Karantene
   Spillere, eller andre, kan ilegges karantene, dvs utelukkes fra alle eller bestemte turneringeringer, ved første gangs forseelse, i en periode på maksimalt 2 – to – år. Ved senere gjentagelse kan ny karantene ilegges for maksimalt 5 – fem – år.
  2. Turneringsleders tap av autorisasjon
   Turneringsledere kan fratas sin autorisasjon eller nektes å være turneringsledere i en periode på inntil 5 – fem – år.
  3. Tap av tillitsverv
   Tillitsvalgte kan, utover de sanksjoner som er gitt i 5a og 5b, også eller alternativ bli fratatt ett eller flere av sine tillitsverv.
  4. Suspensjon
   I graverende tilfelle kan NSF ilegge suspensjon eller eksklusjon. Suspensjon kan ilegges for en periode på inntil 3 – tre – år.
  5. Eksklusjon
   Eksklusjon av et medlem kan idømmes i særskilt grove saker. Den ekskluderte kan anke avgjørelsen inn for RU. Dersom RU, etter ankebehandling, velger å opprettholde eksklusjonsdommen trer denne i kraft omgående. Den idømte har dog rett til å anke eksklusjonsdommen inn for Norges Sjakkforbunds kongress og kreve den opphevet.Frem til eventuell kongressbehandling står eksklusjonsvedtaket ved lag.

Reglementet er vedtatt av NSFs sentralstyre 15. februar 2005 etter forslag fra NSFs reglementsutvalg.