Reglement for Norges Grand Prix

Gjelder for sesongen 2012 – 2013

1. Innledning
Norges Grand Prix (NGP) er en landsomfattende rekke turneringer i tidsrommet 1. juli til 30. juni påfølgende år, der spillere ved å samle poeng i flere turneringer konkurrerer om sammenlagtpremier.

2. Klasseinndeling
Det konkurreres i klasser etter ELO-tall ifølge NSFs turneringsreglement, med unntak av eliteklassen som er slått sammen med mesterklassen. Avgjørende for klassetilhørighet, gjeldende for hele sesongen, er den offisielle ratingliste som offentliggjøres i juni. Uratede spillere blir plassert i klasse etter rating innhentet fra ELO-komiteen eller etter antatt spillestyrke.

3. Tellende turneringer
For å være tellende i GP-sammendraget må en turnering være åpen for alle medlemmer av NSF og andre forbund tilsluttet FIDE. I tillegg må turneringen bestå av minst fem runder (i cup-system o.l teller antall runder vinneren spiller) og ha en effektiv spilletid på minst fire timer. Turneringen må være registrert hos NSF senest 4 uker før arrangementet finner sted.

4. Poengskala
I hver turnering tildeles de 20 beste spillerne i sin klasse GP-poeng ifølge plasseringen i sin klasse (se også punkt 5) etter følgende skala:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

30

25

21

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5. Tellende resultater
Poengskalaene benyttes for alle klasser innen hver turnering, slik at klassepoeng tildeles alle med kvalifiserende resultat og ikke for høy klassetilhørighet. I den grad klassene spiller sammen, kan en altså samle poeng i høyere klasser enn sin egen. Hvis plasseringen i turneringen ikke kan skilles etter kvalitetspoeng deler spillerne GP-poeng som disse plassene normalt tildeles.

I sammendraget teller for hver spiller de 6 turneringene som gir flest poeng.
Av de 6 turneringene kan maksimum 5 være hurtig- og/eller lynsjakk, hvorav maksimum 3 kan være lynsjakk.

Ved poenglikhet følges kriteriene i rekkefølge:
Ved poenglikhet regner man ”GP-kvalitet” ved å fjerne sjette dårligste resultat, så femte dårligste osv… De som etter dette fortsatt står likt deler pengepremiene.

For den endelige plassering og mulighetene til opprykk (Opprykk til høyere klasser i NM, se reglementet for Landsturneringen) brukes følgende ytterligere rangering:

Langsjakk teller mer enn hurtigsjakk som teller mer enn lynsjakk.

Alle kombinasjoner av langsjakk og hurtigsjakk er bedre enn når lynsjakk er med.

Ved fortsatt likhet deles plasseringen.

6. Premiering sammenlagt
Sammenlagtpremiene fastsettes av NSFs sentralstyre og bekjentgjøres samtidig som NSF utlyser den kommende GP-sesongen.

7. Spillesystem og gruppeinndeling
Spillesystem og gruppeinndeling må fastsettes i søknaden om GP-status. Dersom spillesystemet ikke er alminnelig brukt må det beskrives i detalj. Gruppeskillet må følge et klasseskille som fastsatt i punkt 2 ovenfor.

8. Deltakelse i høyere klasse
Spillere har i den enkelte turnering i perioden anledning til å delta i enhver klasse høyere (men ikke lavere) enn sin klassetilhørighet (pkt. 2). Arrangøren kan fravike dette dersom det kunngjøres i søknaden.

9. Premiering i enkelturneringer
Verdien av premiene bør utgjøre minst 50% av startavgiften. Arrangøren kan premiere gruppevis, klassevis etter GP-inndeling, etter puljer inndelt etter rating, etter aldersklasser ifølge NSFs turneringsreglement, eller etter kjønn.

10. GP-avgift
Arrangøren skal svare en GP-avgift til NSF pr. startende deltager. Denne fastsettes av sentralstyret og bekjentgjøres i den årlige utlysning. For sesongen 2012/2013 er den 25 kroner per spiller.

11. Arrangørens og turneringslederens plikter
Søknad om å arrangere turneringer innen Norges Grand Prix skal sendes på fastsatt skjema til Norges Sjakkforbund. Skjema er tilgjengelig her

Turneringslederen skal senest dagen etter turneringen sende resultatet til NSF på elektronisk format (f.eks Turneringservice-filer eller andre kjente format) til turneringsrapport@sjakk.no:

  • For hver gruppe en fullstendig resultatliste med spillerne i resultatrekkefølge, for hver spiller skal stå navn, klubb, klassetilhørighet i NGP, scorede poeng og kvalitetspoeng, samt tildeling av GP-poeng i hver klasse. (TS-filer dekker alt dette)
  • For ELO-berettigede turneringer, utfylt ELO-rapport for samtlige deltagere. (TS-filer dekker alt dette.

Dersom arrangør eller turneringsleder ikke oppfyller de nevnte krav, er GP-avgiften 50% høyere.

Dette reglement er vedtatt av NSFs sentralstyre den 22. mai 2012 og avløser tidligere reglement.