Intervju med Jesper Hall, prosjektleder Flere mot SjakkToppen

Jesper Hall er igang med arbeidet som prosjektleder for Flere mot SjakkToppen

Jesper Hall ble 28. februar 2020 lansert som prosjektleder for norsk sjakks nye satsning Flere mot SjakkToppen – se oppslag på sjakk.no her.

Arbeidet i prosjektet er nå i gang, og i løpet av de kommende ukene vil det bli foretatt uttak av spillere til deler av den nye strukturen. Selve uttakene blir foretatt av USFs Uttakskomite.

Under kan du lese et intervju med Jesper, etter at han nå har holdt på i noen uker i sin nye rolle. Her forteller han om sine første inntrykk av norsk sjakk i 2020, sine tanker om strukturen Flere mot SjakkToppen skal benytte, og hva som skal skje nå på kort sikt.

Spørsmål: Hvordan opplever du norsk sjakk etter noen uker i den nye rollen?
Svar: Det er fantastisk å bli en del av norsk sjakk! Potensialet er enormt, med en stor interesse fra omverden, flere lovende spillere, kompetente trenere og gode arrangører. Det som er den store utfordringen er hvordan sjakkforbundene kan støtte alle disse gode kreftene, få dem til å blomstre, og samtidig få frem en fungerende struktur. Det er mitt oppdrag å forsøke å få til dette.

Spørsmål: Hva har skjedd så langt i Flere mot SjakkToppen etter at du startet opp?
Svar: I løpet av mine første tre uker har jeg bearbeidet videre den strukturen som ble vedtatt av styrene i NSF og USF. Jeg har trukket veksler på mine erfaringer fra Sverige og andre land, og så har jeg gjennomført et 40-talls intervjuer med norske spillere, ledere og trenere. Jeg har også hatt samtaler med ulike selskaper som har sjakksider på internett, for å forstå hvilke muligheter som finnes. Og så har jeg løpende hatt kontakt med de to norske sjakkforbundene. Jeg forbereder akkurat nå flere ulike samarbeidsinitiativ.

Spørsmål: Hvordan vil Flere mot SjakkToppen-strukturen se ut?
Svar: Vi må begynne med å etablere en plattform. Det er for meg det arbeidet som gjøres ute i klubene og kretsene/regionene. Vi planlegger å få etablert regionale sentre som bl.a. vil ha ansvar for barn opp til 12 års alder i sine geografiske nedslagsfelt, og dessuten for regionale talenturviklingsinitiativ. Regions-strukturen er ikke satt enda, men det kan bli fra 6 til 10 regioner, gjerne bestående av flere av de nye fylkene og flere av de gamle kretsene. Denne prosessen med å definere regioner og få disse i arbeid vil skje i nært samarbeid med de lokale kreftene dette angår.

Så ser jeg for meg at vi for alderstrinnene 12-16 år skal lansere en seriøs nasjonal satsning i form av Team Norway og Team Norway Challenge. Disse gruppene vil bestå av de 25-30 fremste spillerne i Norge innenfor disse alderskullene, med god kjønnsmessig fordeling, og de uttatte vil da bli tatt inn i programmene og gitt særlig støtte. Dette er første skritt.

I neste fase ser jeg for meg et samarbeid med de videregående skolene som har sjakklinjer. De tar jo typisk ansvar for de fremste spillerne i alderen 16-18 år. Flere mot SjakkToppen må få fastlagt hvordan prosjektet kan støtte det arbeidet som gjøres hos dem på best mulig måte.

Deretter ser jeg for meg etablering av et utviklingslandslag for aldersgruppen 16-23 år, og de første indikasjonene fra mine samtaler og intervjuer tyder på at det antagelig kreves individuelle opplegg for denne gruppen. Her er jeg bare i oppstartfasen for å finne ut hvordan denne gruppen best kan støttes.

Spørsmål: Hva er de neste tingene som skal skje de nærmeste ukene og månedene?
Svar: Først skal vi definere og etablere de regionale sentrene, og diskutere med dem hvilken støtte de behøver. Videre skal Team Norway og Team Norway Challenge komme på plass. Uttaket til disse gruppene vil bli foretatt av Ungdommens Sjakkforbunds Uttaksutvalg, og det arbeidet er i gang. Vi håper å kunne offentliggjøre disse gruppene i løpet av april. Så må vi få på plass et digitalt opplegg, ettersom dette selv etter den krevende Corona-perioden vi er inne i nå vil være en av våre viktigste og mest kostnadseffektive måter å jobbe på. Så det kommer til å skje mye det neste halvåret, og jeg ser at kommunikasjon ut mot Sjakk-Norge blir særlig viktig, slik at folk får rede på det som skjer. Ta gjerne kontakt med meg direkte, og kom med spørsmål, forslag eller andre synspunkter!

Jesper Halls kontaktdetaljer:
jesper.hall@telia.se eller fstjesperhall@gmail.com ; telefon 0046 701 110 018.