Statsstøtte til SkoleSjakken

SkoleSjakken_endelig2Prosjektet SkoleSjakken i regi av Norges Sjakkforbund ble i dag tildelt kr 715.000,- i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet!

Norges Sjakkforbund søkte i desember om tilskudd til SkoleSjakken for å drive prosjektet videre ut over det oppsatte løpet.

Prosjektet ble kickstartet av en gave på 4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB i 2015.

I desember 2016 ga også Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortingen en enstemmig merknad til statsbudsjettet 2017:

Komiteen mener det er positivt at aktører utenfor skolen bidrar med nye måter å vekke lærelyst hos elevene på. Komiteen viser blant annet til Norges Sjakkforbunds tiltak «Sjakk i skolen», hvor målet er å tilby alle grunnskoler sjakkaktivitet, og ser på dette som et positivt bidrag til å vekke interessen for realfag på et tidlig tidspunkt i skoleløpet.

Nå har SkoleSjakken altså fått et tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for 2017 på kr 715.000,-

– Norges Sjakkforbund er en av flere organisasjoner som er prioritert ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for kap. 225 post 74 – Tilskudd til organisasjoner, skriver Utdanningsdirektoratet i tildelingsbrevet.

Norges Sjakkforbund legger vekt på at sjakk i skolen har flere fordeler, blant annet:

  • Forskning viser at elever som utøver sjakkaktivitet i skolesituasjonen utvikler markant bedre grunnleggende ferdigheter i regning/matematikk enn andre elever
  • Konsentrasjons- og hukommelsesevne, sans for logisk og kritisk tenking, kreativitet, problemløsing og visualiseringsevner aktiviseres og fremmes.
  • Sjakk bedrer læringsmiljøet, og fremmer integrering.
  • Sjakk er billig, populært blant elever og skolefolk, og lett å tilpasse ut fra den enkelte skoles situasjon.

Mål for tilskuddsordningen:

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak enten gjennom sin drift, eller i form av prosjektrettede tiltak, som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringen, jf. Kunnskapsdepartementets årlige budsjettproposisjon.

Målgruppen er elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring i Norge.

Vilkåret for å få innvilget tilskudd er at organisasjonen gjennomfører aktiviteter/tiltak som har som formål å arbeide for å medvirke til at målene for tilskuddsordningen blir nådd. Organisasjonens virksomhet må ha en nasjonal verdi og aktiviteter/tiltak må nå flest mulig elever og skoler. Forventet nytteeffekt må kunne synliggjøres gjennom beskrivelse av planlagte eller igangsatte aktiviteter/tiltak.

Tilskuddsordningen er en budsjettstyrt ordning, og bevilgningen i statsbudsjettet setter ramme for størrelsen på tilskudd som kan tildeles. I statsbudsjettet for 2017 har Stortinget vedtatt å prioritere tildeling av tilskudd til organisasjoner som kan bidra til å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, og til organisasjoner som arbeider mot mobbing.