[Utskriftsformat]

NSFs lovnorm for sjakkretser

LOVER FOR ______________________________________________ SJAKKRETS.

Vedtatt på årsmøtet den    /    19    .

 1. Organisasjon

  ______________________________ Sjakkrets ( ) er en sammenslutning av sjakklubber innenfor kretsens grenser. Sjakkretsen er tilsluttet Norges Sjakkforbund (NSF) og derigjennom Nordisk Sjakkforbund og Verdenssjakkforbundet (FIDE).
 2. Formål

  Sjakkretsen har til formål å arbeide for sjakkens fremme innen kretsen. Sjakkretsen skal i samarbeid med NSF og de tilsluttede klubber lede og samordne forbundets og klubbenes organisasjon og aktivitetsarbeid i kretsen.
 3. Arbeidsfelt

  Sjakkretsen vil:
 4. Medlemskap

  Sjakklubber innen sjakkretsen som innordner seg sjakkretsens og NSFs lover og andre bestemmelser kan være medlem. Medlemskapet forutsetter at årlige kontingentavgifter til sjakkretsen og NSF betales etter gjeldende satser og frister.
 5. Årsmøte

  Årsmøtene er Sjakkretsens høyeste myndighet. Årsmøte holdes hvert år i perioden 1/3 - 30/4. Kretsstyret innkaller til årsmøtet senest fem uker på forhånd. Forslag som ønskes behandlet må være styret skriftlig ihende senest tre uker på forhånd. Forslag til foreløpig dagsorden med innkomne framlegg, årsberetning, regnskap og budsjett sendes alle klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF senest åtte dager før årsmøtet. Hver klubb har rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynt titalls medlemmer. Grunnlaget for klubbrepresentasjon er det antall medlemmer klubben har innmeldt, og betalt kontingent for i årsmøteåret. Sjakkretsens styre har stemmerett. Ingen representanter har mer enn en stemme. Alle sjakkretsens medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Eventuell årsmøteutsending fra NSF og fra USF-kretsen har tale- og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt lovendringsforslag som krever 2/3 flertall og forslag om oppløsning som krever 3/4 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som møter. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
  1. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og representantenes fullmakter.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap, budsjett og kontingenter.
  5. Rapport fra USF-kretsen.
  6. Aktiviteter for kommende sesong.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg (Antall styremedlemmer tilpasses lokale forhold. Minimum er leder og to styremedlemmer. Om mulig bør leder av USF-kretsen være med i styret. I tillegg velges revisor(er) og en valgkomite bestående av to personer).

  Referat fra årsmøtet sendes alle sjakkretsens klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF.
 6. Ekstraordinært årsmøte

  Sjakkretsens styre innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/2 av klubbene krever det. Møtet innkalles med minst tre ukers varsel, og møtet kan bare behandle saker som kravet om møtet omfatter.
 7. Kretsstyre

  Sjakkretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene er kretsstyret. Kretsstyret er ansvarlig for den daglige virksomhet mellom årsmøtene og påser at lover og årsmøtevedtak følges opp. Styret konstituerer seg med sekretær, kasserer, turneringssjef og andre funksjoner det finner nød- vendig. Samme person kan inneha flere verv. Lederen innkaller til styremøter. Styremøte skal ellers holdes hvis et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Referat fra styremøtene sendes sjakkretsens klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF. Foruten å ivareta de oppgaver som er nevnt under § 3, skal sjakkretsens styre i samarbeid med USF-kretsen innen 1/8 utarbeide terminliste for perioden fram til neste sommer. Terminlisten skal omfatte alle turneringer innen sjakkretsen, og skal sendes klubber, tillitsvalgte, NSF og USF.
 8. Lovendringer

  Endringer av denne lov kan bare vedtas av et ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Unntatt er endringer som reguleres av NSFs kongress. Lovendringer må være i samsvar med overordnede sjakkorganisasjoners lover og bestemmelser.
 9. Oppløsning

  Forslag om oppløsning av sjakkretsen kan bare behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Blir oppløsning vedtatt, tilfaller midlene NSF og kan bare brukes til fordel for sjakken innen sjakkretsens grenser.

  Denne lovnorm er vedtatt av NSFs sentralstyre 29/5-1988, og var vedlagt årsberetningen som ble godkjent på NSF's 67. kongress i Asker den 9. juli 1988.